Yamalar

Kişinin etrafı ile kurduğu ilişkide takip etmesi gereken etik kodlardır.  Bu kodlar başkalarına karşı şiddetten kaçınma, yalandan,hırsızlık, hırs ve iffetsizlikten uzak durmaktır.  

1) Ahimsa​

Ahimsa:  Tam anlamıyla tercüme edilecek olursa ahimsa, himsa kökünden gelir. Sanskrit dilinde Himsa, şiddet, zarar vermek anlamlarını içerir. Ahimsa ise, himsanın tersi yani şiddetsizlik, zarar vermeme anlamına gelir.Burada tarif edilen şiddetsizlik sadece eylem boyutunda değil, düşünce ve söz yoluyla da zarar vermekten uzak durmak demektir.  Kişinin tüm davranışları için yol gösterici bir ilke olarak tarif edilir. Nefretin sevgiyle yer değiştirdiği zihinsel bir tavrın benimsenmesidir (1).

 

Yoga Sutralarda Ahimsa aşağıdaki gibi tanımlanır.

YOGA SUTRA 2.35 Ahimsa pratishthayam tat vaira-tyagah

 • Ahimsa = Şiddetsizlik, zarar vermeme, yaralamama (non-violence, non-harming, non-injury)

 • Pratishthayam = Sağlam bir şekilde topraklanmak (having firmly established, being well grounded in)

 • Tat = O, onun (that, of his or her)

 • Vaira-tyagah = Kötülükten,düşmanlıktan uzaklaşmak (give up hostilities)

As a Yogi becomes firmly grounded in non-injury (ahimsa), other people who come near will naturally lose any feelings of hostility (2).

2.35: ‘Kişi başkalarını incitmekten sakınmakta sebat ettiği zaman, hiçbir varlık onun huzurunda husumet hissetmez’(3).

'İnsan kendi düşüncelerinde ve başkalarıyla ilişkilerinde şiddeti gerçekten ve tümüyle reddettiği zaman, etrafıda şiddetin ve husumetin yok olacağı bir ortam yaratır, çünkü bunlar karşılık bulmazlar.’

 

Genel olarak, düşünce, eylem ve iletişim dahil her alanda, şiddetsizliği benimsemek, yoga ya da meditasyon pratiğinin her yerinde karşımıza çıkan etik koddur. Kendine ya da çevrene karşı şiddetsiz kalabilmek, iyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz vb. yargılamadan olanı kabul edebilmenin özünde bu şiddetsizlik ilkesi yer almaktadır.

2) Satya

Yamalardan bir diğeri Satya’dır. Satya kelime anlamı olarak gerçeklik, doğruluk anlamına gelir.

 

   2.36 Satya pratisthayam kriya phala ashrayatvam
 

 • satya = Doğruluk, dürüstlük (truthfulness, honesty)

 • pratisthayam = Sağlam bir şekilde topraklanmak (having firmly established, being well grounded in)

 • kriya = eylemler (actions)

 • phala = meyve,sonuç (fruition, results, effects)

 • ashrayatvam = bağlı olarak, ..:’nın sonucunda (come as a result of, are dependent on, are subservient to) (2)

2.36: ‘İnsan yalandan sakınmakta sebat ettikçe, edimleri kendi icra etmek zorunda kalmaksızın, kendisi ve başkaları için iyi edimlerin meyvelerini alma gücünü kazanır.’(3)

Kişinin düşünce, eylem ve sözlerinde bütüncül olarak doğruyu ifade etmesidir. Dürüstlüğü ve doğruluğu ilke edinen bireyin, gerçeğin kontrolünü eline almasını tarifler.  Kişi dürüstlüğe sıkıca bağlandığında, yani bunu tüm eylem,düşünce ve sözlerine bütüncül bir şekilde yerleştirdiğinde, olan biten herşeyin sonucu ya da meyvesi doğal olarak onun isteklerine göre olacaktır.

3) Asteya

 

Asteya kelime anlamı olarak çalmamak anlamına gelir.

2.37 Asteya pratisthayam sarva ratna upasthanam.

 • asteya = çalmamak,hırsızlıktan uzak durmak  (non-stealing, abstention from theft)

 • pratisthayam = Sağlam bir şekilde topraklanmak (having firmly established, being well grounded in)

 • sarva = tümünün (of all)

 • ratna = mücevher (jewels, treasures)

 • upasthanam = ortaya çıkmak, sunulmak vb. (appear, come, approach to him or her, are available, present themselves) (2)

 

 2.37: ‘İnsan hırsızlıktan sakınmakta sebat ettiği zaman, bütün zenginlik ona akar.’(3)

Kişinin eylem, düşünce ya da söylediklerinde başkasına ait bir eylem, düşünce ya da maddeyi onun rızası ya da haberi olmaksızın kullanmasının tümü hırsızlık olarak tariflenebilir. Yazılı, görsel olarak düzenlenmiş bir eserin izinsiz kullanılması da bu çerçevede değerlendirilebilir. Yani asteya sadece maddi olarak değil, düşünce olarak da çalma eyleminden uzak durmayı anlatır. Hayatının tümüne bu erdemi yayan bir kişi, hiç bir şeyin eksikliğini hissetmeyeceğinden, dünyanın tüm zenginlikleri ona sunulacaktır.

4) Brahmacharya

 

Yamalardan 4.sü olan Brahmacharya kelime anlamı olarak en yüksek gerçeklik, mutlak gerçekliğin farkındalığı ile kalmak, Tanrı'nın mevcudiyetinin icra edilmesi ve kendini bedensel hazlardan uzak tutarak enerjini mutlak gerçekliği aktarmak gibi anlamlara sahiptir.

 

2.38: ‘İnsan nefsini tutmamaktan sakınmakta sebat ettiği zaman ruhsal enerji kazanır’(3).

 

Patanjali’nin Yoga Sutraları çevirisinde bu sutra, özellikle cinsel aktivite ve seks düşüncelerinden ayrılma üzerine yorumlanmıştır. Bedensel arzuya hizmet edecek her tür aktivite bedenin enerjisinin büyük bir kısmını alır. Bu nedenle bunlardan uzak durmak ve bedendeki bu enerjinin korunması kişide ruhsal enerji olarak yükselecek ve mutlak gerçekliğin farkında kalacaktır(3).

 

2.38 Brahmacharya pratisthayam virya labhah

 • brahmacharya = mutlak gerçekliğin farkındalığı ile kalmak, mutlak gerçek, kendini tutmak, ölçülülük (walking in awareness of the highest reality, absolute reality, remembering the divine, practicing the presence of God; continence)

 • pratisthayam = Sağlam bir şekilde topraklanmak (having firmly established, being well grounded in)

 • virya = güç, cesaret, enerji, zindelik (strength, vigor, vitality, courage)

 • labhah = kazanılmak, edinilmek (is acquired, attained, gained) (2)

Kısaca, mutlak gerçekliğin farkındalığı ile kalmak ve enerjini bu kanala aktarmak, içinde, süptil bedeninde halihazırda var olan ancak farkında olamadığın güç, kuvvet, cesaret enerji ve zindeliği farketmeni sağlayacaktır.

Bu bağlamda değerlendirildiğinde, bekarlık, brahmacharyanın bir nedeni değil, sonucu olarak değerlendirilir. Pratiğin özünün mutlak gerçeğin, Tanrı’nın ya da ilahi gücün farkındalığı olduğu için, bu farkındalıkla kalmak bekarlığı getirecektir. Modern toplumda bu bekarlık tek eşliliği sürdürebilme hali olarak da anlatıldığını görmek de mümkün.

Sonuç olarak, pratiğin özü bekar kalmak değil, mutlak gerçekliğin farkındalığı ile yaşamaktır.Ancak gündelik hayatımızda, fiziksel dünyada ya da iç dünyadaki çoğu zaman arzuları sürdürme koşullanmaları ağır basabilir. Bu bağlamda da neden-sonuç ilişkisini tersine çevirmenin, pratiğin özünü hatırlamaya yardımcı olacağı söylenmektedir. Yani kişi dünyevi arzularını bastırmaya çabalayarak, öz pratiği hatırlayabilir.

Ahimsa: Şiddetsizlik

1) Detaylı bilgi için  http://www.hindupedia.com/en/Ahimsa (E.T. 27032018)

2) Detaylı bilgi için :http://www.swamij.com/yoga-sutras-23545.htm#2.35 (E.T. 270318)

3) Detaylı bilgi için : (Prabhavananda,C., Isherwood,C. Patanjali’nin Yoga Sutraları, Okyanus Yayıncılık)

Satya:Doğruluk
Asteya:Çalmamak
Brahmacharya:Mutlak gerçekliğin farkındalığı

5) Aparigraha

 

Yamalardan sonuncusu aparigraha, sahiplenmeme, bir şeye tutunup kalmama, aç gözlü ve hoşgörüsüz olmama gibi anlamları taşır.


2.39: İnsan hırstan sakınmakta sebat ettiği zaman geçmiş, şimdiki ve gelecekteki varoluşlarının bilgisini kazanır (3).

 

Yoga Sutralarda bu sutra, bir duruma ya da duyguya bağlanıp kalmamak üzerine yoğunlaşmıştır. Bir şeye bağlanmak ve o bağa dayalı olarak gelişen kaygı durumu, kişiyi içinde bulunduğu anı farketmekten alıkoymaktadır. Geçmiş-şimdi ve gelecek varoluşu ile reenkarnasyon düşüncesini de ortaya koyan Patanjali’ye göre, bağlılık geliştirmek, tüm varoluşlara ait olan mutlak bilgiyi farketmeyi engeller.

2.39 Aparigraha sthairye janma kathanta sambodhah

 • aparigraha = bağlanmamak, bir duyguya bağlanmamak vb (non-possessiveness, non-holding through senses, non-greed, non-grasping, non-indulgence, non-acquisitiveness)

 • sthairye = istikrar  (upon being steady in, stability)

 • janma =doğum, enkarnasyon (birth, incarnation)

 • kathanta = nasıl ve nereden (how and from where)

 • sambodhah =  tüm bilgi (complete knowledge of) (2)

Sutrayı kelime anlamsal olarak incelersek, aparigrahada istikrar kazanmak, doğum ve enkarnasyona ait tüm bilginin nasıl ve nereden geldiğine vakıf olmayı sağlayacaktır. Yani bağlanmama durumu geçmiş ve gelecekteki yaşamların nasıl ve neden olduğu hakkında bilgi sahibi olmayı getirecektir.

Aparigraha: Bağlanmamak